کلکسیون آثار هنری

دیدگاه من در زمینه هنر شامل چند بعد است. هنر علاوه بر تلطیف روح و روان ذوق و قریحه را در مخاطب خود رشد می دهد ، روح را به آرامش می رساند و با قدرت جادویی خود صلح را در جهان گسترش می دهد. علاوه بر آن در سالهای اخیر هنر مدرن به عنوان یک سرمایه گذاری مطمئن و معقول، نه تنها در دنیا بلکه حتی در کشور ایران مطرح شده است

در این قسمت بهترین آثار هنری را به نمایش در آورده شده است

دندان پزشکی و راهنمای کنترل درد

در این قسمت نمونه کارها و فعالیت های خود که بیشتر در زمینه عصب کشی دندان بوده، قرار گرفته است. 

طهران گردی و نقد هنر

به عنوان یک دندان پزشک زمان …

اولویت درمان اورژانس در دندان پزشکی بر اساس کاهش یا حذف درد بیمار است